info

Je hebt het minimaal aantal bereikt

Winkelwagen (0)

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Privacy policy

Versie 3.0 - Laatst bijgewerkt 1 juli 2023

Hieronder informeren wij u over het privacy- en cookiebeleid van de online webshop van de VUB.
Wij hanteren hierbij de richtlijnen volgens https://www.vub.be/privacy
Heeft u opmerkingen of vragen?
Stuur een mail naar dpo@vub.be


I. Toelichting

Deze Privacy Policy is gebaseerd op artikel 13 van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming en bevat de rechten en plichten van de VUB ten aanzien van de externe personen wiens persoonsgegevens zij verwerkt voornamelijk in de context van online verkoop en marketing van goederen en diensten. 

II. Model

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking:
VUB
Pleinlaan 2
1050 Brussel
BE0449.012.406
(hierna: “VUB”).

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website webshop.vub.be en door het op deze website vermelde emailadressen verschaffen van Persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Artikel 1 – Algemeen

 1. VUB leeft de “reglementering uit de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016” na, alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”. 

Artikel 2 – Verwerkingen

 1. Accountbeheer:

  Gegevens: uw profielnaam, wachtwoord, e-mailadres, logingegevens.
  Doeleinden: het beheer van uw account op deze Website met het oog op het gebruik van onze VUB en website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd, en, indien aangegeven door u, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming.
  Rechtsgrond: contract (art. 6.1.b AVG)
  Doorgifte: neen
  Bewaartermijn: zolang het account geactiveerd blijft.

 2. Bestellingen:

  Gegevens: uw naam, adres, bestelling, betaalgegegevens, eventuele opmerkingen.
  Doeleinden: de levering en facturatie van door u bestelde producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd.
  Rechtsgrond: contract (art. 6.1.b AVG)
  Doorgifte: neen
  Bewaartermijn: 3 jaar na bestelling.

 3. Nieuwsbrief:

  Gegevens: uw naam en e-mailadres.
  Doeleinden: het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming.
  Rechtsgrond: toestemming (art. 6.1.a AVG)
  Doorgifte: neen
  Bewaartermijn: zolang u zich niet uitschrijft uit de nieuwsbrief.

 4. Cookies:
  De Website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 8. 

Artikel 3 – Dooorgifte

 1. Doorgifte aan derden:

  Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van VUB, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien VUB failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van VUB geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

  VUB zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat VUB uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

  VUB zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

 2. Wettelijke vereisten:

  In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat VUB uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. VUB zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de VUB en U. De specifieke bewaartermijnen staan per verwerking vermeld onder Artikel 2.

Jaarlijks worden onze verzamelde persoonsgegevens nagekeken op inactiviteit. Klanten die voor een periode van 3 jaar geen bestelling hebben geplaatst worden verwijderd uit onze bestanden. 

Artikel 5 – Uw rechten

 1. Recht van toegang en inzage:
  U heeft het recht om op elk moment onverwijld en binnen de maand gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van Uw persoonsgegevens maken.
 2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:
  U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan VUB. Daarnaast heeft U steeds het recht om Ons te verzoeken Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.
  U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.
 3. Recht van verzet:
  U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

  Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven. 
 4. Recht van vrije gegevensoverdracht:
  U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door Ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.
 5. Recht van intrekking van de toestemming:
  Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om die toestemming in te trekken.
 6. Uitoefening van uw rechten:
  U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar dpo@vub.be of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de Website.
 7. Automatische beslissingen en profiling:
  De verwerking van Uw Persoonsgegevens omvat geen profiling en U zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.
 8. Recht om klacht in te dienen:
  U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be

  Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.
  Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt U een vordering tot schadevergoeding instellen.

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

 1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.
 2. In geen geval kan VUB aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.
 3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van Uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 – Toegang

 1. Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot Uw persoonsgegevens aan onze werknemers. 
 2. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

Artikel 8 – Cookies 

 1. Wat zijn cookies?
  Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van VUB en geplaatst op de harde schijf van Uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door Ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website. 
 2. Waarom gebruiken we cookies?
  Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.

  Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.
 3. Soorten cookies:
  Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds. 

  De Website gebruikt uitsluitend volgende cookies:

  Functionele cookies
  • PHPSESSID - functioneren van de webshop en het succesvol afhandelen van bestel- en betalingsproces - vervalt bij het sluiten van de browser
  • UseCookie - onthoudt keuze van Cookie popup banner - vervalt na 1 jaar
  • ml_Language - functioneren van meertaligheid op webshop - vervalt bij het sluiten van browser
  • OneTimePopupShown - tonen van een eenmalige popup - vervalt na 1 maand

  Niet-functionele cookies
  • _ga, _gat, _gid - Google Analytics - gebruikersbezoek op deze webshop wordt via Google Universal Analytics op geanonimiseerde manier gemeten om het aanbod op deze webshop te optimaliseren - vervallen na max. 2 jaar

  •  
 4. Uw toestemming:
  Bij uw eerste bezoek aan onze Website wordt U gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. 

  U kunt de installatie van deze cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de Website in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor “Cookies weigeren”. 

  U kunt tevens cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van Uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.

  Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van Uw persoonsgegevens, neem gerust contact met Ons op, hetzij per e-mail naar dpo@vub.be.

  Meer informatie over cookies vindt u tevens op: http://www.allaboutcookies.org/
  Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/